Till huvudinnehåll

Analysera ansvaret för sekretariats- och samverkansfunktioner inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera ansvaret för organisering och administrativ hantering av sekretariats- och samverkansfunktioner inom den gemensamma jordbrukspolitiken, havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt finansieringen av verksamhet med stöd av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Statskontoret ska, när det bedöms lämpligt, även lämna förslag till förändringar.

Nuvarande ansvarsfördelning, organisering och administrativ modell, liksom
förslag till ändringar, ska analyseras utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och
rättssäkerhet.

Uppdraget består av två delar. I den första delen ska Statskontoret särskilt
analysera följande funktioner vid Jordbruksverket.

  • Sekretariatet för utvärdering och uppföljning av den gemensamma jordbrukspolitiken, där särskilt avgränsningen till Jordbruksverkets
    arbete med bredare analyser av effekter av den gemensamma jordbrukspolitiken samt av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska belysas.
  • Kansliet för det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken, fiske och vattenbruk samt landsbygdsutveckling, jfr avsnitt 4.4 i Strategisk plan för genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige 2023–2027 (LI2023/00200).
  • Sekretariatet för övervakningskommittén för den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.
  • Sekretariatet för övervakningskommittén för havs-, fiskeri-och vattenbruksprogrammet.
  • Rollen att vara samordnande aktör för jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS).

Statskontoret ska också genomföra en analys av hur motsvarande funktioner hanteras av andra aktörer än den förvaltande eller utbetalande myndigheten i jämförbara EU-länder.

I uppdragets andra del ska Statskontoret analysera Jordbruksverkets och de handläggande myndigheternas verksamhet i den del som finansieras med stöd av 6 kap. 4 § samt 9 kap. 44 och 64 §§ förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Statskontoret ska, när det bedöms lämpligt, lämna förslag till förändringar som kan genomföras från och med 2028.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska under uppdragets genomförande bistå Statskontoret med de uppgifter och förutsättningar som är nödvändiga för att Statskontoret ska kunna genomföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt.

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet) informerat under arbetets gång. I arbetet ska Statskontoret även beakta andra relevanta utredningar och utvärderingar, såsom Utredningen om en ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (dir. 2021:109). Vid genomförande av uppdraget ska Statskontoret vid behov inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas i en skriftlig rapport senast den 31 mars 2025 till Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet. Resultatet av uppdragets första del ska redovisas muntligt senast den 29 november 2024.