Till huvudinnehåll

Analysera och föreslå en mer effektiv myndighetsfunktion för statsstöd

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur en samlad myndighetsfunktion för frågor om statsstöd kan organiseras på ett effektivt sätt. Syftet med uppdraget är att utreda hur sårbarheten kan minskas och effektiviteten ökas i statens arbete med vägledning, rapportering (inklusive uppgiftslämnande för offentliggörande), kontroll och registrering av statsstöd genom en sammanhållen statlig funktion.

Statskontorets ska 

  • kortfattat redogöra för vilka statliga myndigheter som idag ger statsstöd
  • överskådligt redogöra för kommuner och regioners möjligheter att ge statsstöd
  • beskriva de statliga myndigheternas roller och ansvar för vägledning, rapportering, kontroll och registerföring inom området samt analysera om dessa uppgifter kan organiseras på ett mer effektivt sätt avseende uppgifter, lokalisering och budget
  • föreslå hur en amlad myndighetsfunktion för dessa uppgifter bör organiseras inom befintliga budgetramar samt föreslå lämplig myndighet där funktionen placeras
  • i den mån det är möjligt föra en uppskattning av funktionens kommande budgetbehov för nya uppgifter i form av nationella register.

Statskontoret ska senast den 22 mars 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Klimat- och näringsdepartementet.