Till huvudinnehåll

Analysera Pensionsmyndighetens inre effektivitet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera Pensionsmyndighetens effektivitet och föreslå åtgärder.

I uppdraget ingår att:

  • analysera och bedöma hur Pensionsmyndigheten fullgör sina uppgifter samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • analysera och bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten,
  • belysa faktorer som är av särskild vikt för effektiviteten i myndighetens verksamhet,
  • analysera och bedöma hur ändamålsenlig de underlag och den återrapportering som Pensionsmyndigheten lämnar är för regeringens styrning, samt
  • analysera myndighetens finansieringsmodell och bedöma hur den påverkar myndighetens förutsättningar att bedriva sin verksamhet effektivt.

Statskontoret ska utgå från modellen för myndighetsanalyser i genomförandet. Utifrån analysen ska Statskontoret föreslå åtgärder som Pensionsmyndigheten eller regeringen bör vidta för att utveckla verksamheten och förbättra resultaten.