Till huvudinnehåll

Effektiviteten i Arbetsförmedlingens användning av förvaltningsmedel

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera och bedöma effektiviteten i Arbetsförmedlingens användning av förvaltningsmedlen. Analyser och bedömningar ska ta sin utgångspunkt i hur användningen av förvaltningsmedlen stödjer myndighetens uppgifter och uppdrag, med särskilt fokus på myndighetens arbete med arbetssökande och arbetsgivare.

I uppdraget ingår bl.a. att

  • kartlägga hur Arbetsförmedlingen fördelar och prioriterar myndighetens förvaltningsmedel utifrån sitt uppdrag
  • analysera och bedöma ändamålsenligheten i hur Arbetsförmedlingen mäter hur personalen fördelar sin tid
  • analysera och bedöma hur Arbetsförmedlingen bedriver sitt förändrings­och utvecklingsarbete, inklusive arbetet med it-investeringar, bl.a. vad gäller hur myndigheten prioriterar mellan olika utvecklingsarbeten, hur utvecklingsarbetet samordnas inom myndigheten och hur myndigheten följer upp nyttor och kostnader av sådant arbete
  • analysera och bedöma effektiviteten i myndighetens användning av förvaltningsmedlen samt bedöma potentialen för fortsatta effektiviseringar utifrån tilldelade medel.

För att Arbetsförmedlingens användning av förvaltningsmedlen ska bli mer effektiv ska Statskontoret också, vid behov, lämna rekommendationer om

  • hur Arbetsförmedlingens arbete med intern styrning kan utvecklas, inklusive hur den kan få genomslag i hela verksamheten eller myndigheten
  • hur verksamhetsutveckling och uppföljning av verksamheten kan utvecklas
  • hur regeringens styrning kan utvecklas.

Statskontoret har ansvaret att genomföra analys och bedömning av hur Arbetsförmedlingen använder sina förvaltningsmedel. Ekonomistyrningsverket (ESV) ska tillhandahålla underlag till Statskontoret, vilket inkluderar kvantitativa analyser som fokuserar på Arbetsförmedlingens fördelning och uppföljning av förvaltningsmedel och personalresurser, samt belysa hur myndigheten bedriver sitt arbete med it-investeringar och göra jämförelser med andra relevanta myndigheter.

I arbetet med it-investeringar ska Statskontoret och ESV vid behov inhämta synpunkter från Myndigheten för digital fö1valtning (Digg). Statskontoret ska sammanställa och presentera de slutgiltiga bedömningarna och rekommendationerna utifrån Statskontorets och ESV:s analyser.

Statskontoret ska lämna en muntlig lägesavstämning till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 10 april 2024. Statskontoret ska lämna en slutredovisning av uppdraget till samma departement senast den 31 januari 2025.