Till huvudinnehåll

En samlad informationsportal om riktade statsbidrag till kommuner och regioner

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för att samla information om aktuella riktade statsbidrag till kommuner och regioner i en digital informationsportal hos en statlig myndighet. Statskontoret ska redovisa olika alternativa lösningar för att införa en sådan portal.

Om Statskontoret bedömer att det finns förutsättningar för att skapa en
samlad informationsportal ska Statskontoret lämna förslag på hur en sådan
bör skapas och bl.a.

  • föreslå hur informationsportalen ska utformas och drivas
  • föreslå vilken statlig myndighet som bör ansvara för
    informationsportalen
  • bedöma vilka författningsändringar, uppdrag till statliga myndigheter
    eller andra åtgärder som behöver genomföras för att få till stånd en
    samlad informationsportal
  • föreslå hur uppgiften att tillhandahålla portalen ska finansieras.

Statskontoret ska inte föreslå hur informationsportalen tekniskt ska
utformas. Det ingår inte heller i uppdraget att lämna författningsförslag.

Statskontoret ska senast den 27 maj 2024 redovisa uppdraget till Finansdepartementet.