Till huvudinnehåll

Granskning av Försäkringskassans genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans egen genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen. Statskontoret ska vid behov lämna förslag på hur de åtgärder som Försäkringskassan vidtar kan justeras eller kompletteras för att identifierade brister ska kunna åtgärdas.

Syftet med granskningen är att säkerställa att de åtgärder som Försäkringskassan vidtar med anledning av genomlysningen leder till att människor vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom får sin rätt till ersättning utredd och prövad, och så tidigt som möjligt ges de förebyggande insatser eller det stöd för återgång i arbete de har rätt till.

Statskontoret ska i sin granskning bedöma om de åtgärder som vidtas skapar reella förutsättningar för Försäkringskassans handläggare att kunna handlägga samtliga delar av sjukförsäkringen med hög kvalitet.

Statskontoret ska därtill analysera om Försäkringskassans nuvarande kvantitativa och kvalitativa indikatorer och mått är ändamålsenliga för att följa upp att människor får sin rätt till ersättning utredd och prövad och ges de förebyggande insatser eller det stöd för återgång i arbete som de har rätt till.

Statskontoret ska delredovisa uppdraget senast den 15 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2023.