Till huvudinnehåll

Förslag till indikatorer för att följa upp det förvaltningspolitiska målet

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att föreslå indikatorer för att årligen följa upp det förvaltningspolitiska målet.

Indikatorerna ska kunna analyseras årsvis. Statskontoret ska beskriva tillvägagångssättet och beräkna kostnaderna för att ta fram ett datamaterial som kan användas till de föreslagna indikatorerna. Vi ska redovisa en definition av indikationerna, en bedömning av i vilken utsträckning det finns korrelation eller kausalitet mellan indikatorerna och måluppfyllelsen samt en beskrivning av hur detta påverkar möjligheten att dra slutsatser för statsförvaltningen i stort.