Till huvudinnehåll

Göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av asylprocessen. Syftet är att stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten på området. I översynen ska ingå att Statskontoret analyserar i vilken mån enhetlighet och rättssäkerhet upprätthålls i bedömningen av asylärenden hos Migrationsverket.

Statskontoret ska även utreda om Migrationsverket har den styrning och de arbetssätt som krävs för att upprätthålla enhetlighet och rättssäkerhet i asylprövningen. Översynen ska bland annat omfatta ärenden som avser konvertiter och hbtqi-personer, men även andra asylärenden.

I uppdraget ingår även att analysera hur Migrationsverket arbetar för att nå en hög rättslig kvalitet i beslutsfattandet, hur myndigheten följer upp den rättsliga kvaliteten samt om myndighetens metoder för uppföljning är ändamålsenliga.

Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på alternativa ändamålsenliga och kostnadseffektiva metoder för att nå en hög rättslig kvalitet och för att följa upp den rättsliga kvaliteten. Det ingår inte i uppdraget att utreda möjligheten att utöka asylsökandes rättigheter utöver det som krävs enligt EU-rätten.

I översynen ska även behovet av en extern tillsynsfunktion eller inspektion på migrationsområdet utredas. Statskontoret ska göra en bedömning av om den slutsats avseende ärendehandläggningen som redovisas i Statskontorets rapport Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet (2014:32) fortfarande gäller, eller om den utveckling som därefter har skett inom migrationsområdet föranleder en annan bedömning.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 7 oktober 2024.