Till huvudinnehåll

Kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet

Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera informations- och kommunikationsverksamhet som förvaltningsmyndigheter under regeringen riktar mot allmänheten i syfte att aktivt påverka allmänhetens kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning. Annan informations- och kommunikationsverksamhet som myndigheterna bedriver omfattas inte av detta uppdrag. Regeringskansliet samt universitet och högskolor omfattas inte heller av uppdraget.

I uppdraget ingår att

 • kartlägga omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten
  och redovisa hur stor del av denna som läggs ut på andra
  aktörer som t.ex. privata företag och organisationer i det civila samhället
 • analysera hur informations- och kommunikationsverksamheten förhåller
  sig till kraven på legalitet, saklighet och opartiskhet
 • kartlägga hur informations- och kommunikationsuppgifter regleras i
  myndigheternas instruktioner eller anges i uppdrag
 • med utgångspunkt i denna kartläggning och analys identifiera om det
  finns exempel på uppgifter eller uppdrag som bör förtydligas och vid
  behov lämna förslag på justeringar av regeringens styrning
 • ge exempel på hur myndigheter följt upp resultatet av informations- och
  kommunikationsinsatser samt vad som kan vara lämpliga metoder i ett
  sådant arbete
 • redogöra för om myndigheterna förhåller sig till den så kallade försiktighetsprincipen när de fattar beslut om informations- och kommunikationsinsatser samt ge vägledning för hur en tillämpning av denna princip kan gå till.

Statskontoret ska redovisa uppdraget till Finansdepartementet senast den 4 mars 2024.