Till huvudinnehåll

Kartläggning och analys av administrativa kostnader för kommuner och regioner

Statens styrning av kommuner och regioner ger ofta upphov till administration. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga de administrativa kostnader som följer av olika typer av statlig styrning som riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna utövar inom olika kommunala verksamhetsområden.

Statskontoret ska identifiera områden eller processer där de administrativa kraven är särskilt omfattande och innebär en hantering som är bristfälligt samordnad eller utformad, inte digitaliserad, eller där kostnaderna för administrationen på annat sätt är höga.

Statskontoret ska bedöma vilka områden och processer som regeringen bör prioritera i arbetet med att minska de administrativa kostnader som uppstår till följd av statens styrning av kommuner och regioner, samt föreslå åtgärder som staten kan vidta i sin styrning för att minska dessa kostnader. Vidare ska Statskontoret också bedöma de effektiviseringsvinster som kan uppstå av sådana åtgärder.

Statskontoret ska även föreslå lämpliga åtgärder som staten kan vidta för att underlätta för kommuner och regioner att hantera riktade statsbidrag.

Statskontoret ska senast den 30 oktober 2021 lämna en lägesuppdatering och senast den 31 maj 2022 slutredovisa uppdraget till regeringen.