Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Läkemedelsverket

Statskontoret har fått i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Läkemedelsverket.

Statskontoret ska med utgångspunkt i modellen för myndighetsanalyser:

  • analysera Läkemedelsverkets ekonomiska situation, finansieringsmodell och principerna för avgiftsstrukturen samt hur myndigheten fullgör sina uppgifter inom befintliga budgetramar
  • analysera hur externa och interna faktorer påverkar myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på faktorer som är särskilt viktiga för att bedriva verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt
  • analysera utvecklingsområden, som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt
  • analysera ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna styrning och uppföljning.

Utifrån genomförd analys ska Statskontoret, vid behov, föreslå åtgärder som Läkemedelsverket eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt, rättssäkert och ekonomiskt hållbart sätt.

Läkemedelsverket ska bistå Statskontoret med de uppgifter och förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget. Under uppdragets genomförande ska Statskontoret inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket när det gäller frågor som rör de ekonomiska målen eller i det fall det bedöms lämpligt. Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerade under uppdragets genomförande.

Statskontoret ska senast den 15 maj 2023 lämna en muntlig av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Statskontoret ska senast den 31 januari 2024 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).