Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Statskontoret har fått i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Statskontoret ska vid behov och utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag.

Statskontoret ska analysera

  • hur Myndigheten för digital förvaltning fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser, samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning,
  • hur samverkan mellan Myndigheten för digital förvaltning och andra myndigheter, kommuner, regioner samt organisationer med närliggande verksamheter (t.ex. eSamverkansprogrammet) är utformad och fungerar,
  • hur centrala målgrupper uppfattar myndighetens resultat,
  • huruvida myndighetens interna styrning genomsyras av en god förvaltningskultur, samt
  • huruvida regeringens styrning är ändamålsenlig.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 1 december 2023.