Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Rymdstyrelsen

Statskontoret har fått i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Rymdstyrelsen. Statskontoret kan vid behov och utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som regeringen och Rymdstyrelsen kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag.

Statskontoret ska analysera

  • hur Rymdstyrelsen fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och kontroll
  • hur myndighetens samarbete och samverkan med berörda myndigheter och aktörer fungerar
  • utvecklingsområden inom myndighetens verksamhet som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt
  • om regeringens styrning av Rymdstyrelsen är ändamålsenlig.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet i en skriftlig rapport senast den 15 september 2024.