Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Universitetskanslersämbetet

Statskontoret har fått i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Universitetskanslersämbetet.

Statskontoret ska analysera

  • hur Universitetskanslersämbetet fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser
  • hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat
  • ändamålsenligheten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning
  • faktorer som är av särskild betydelse för effektviteten i verksamheten
  • hur dialogen mellan Universitetskanslersämbetet och centrala målgrupper är utformad och fungerar samt hur dessa målgrupper uppfattar myndighetens resultat
  • om regeringens styrning är ändamålsenlig givet hur myndighetens uppgifter och mål har utvecklats över tid. 

Statskontoret kan vid behov lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. 

Statskontoret ska redovisa uppdraget i en skriftlig rapport till Utbildningsdepartementet senast den 23 februari 2024.