Till huvudinnehåll

Uppdrag att göra en översyn av nämndmyndigheter

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera uppgifterna för och organiseringen av de myndigheter under regeringen som leds av en nämnd.

I uppdraget ingår att

 • översiktligt kartlägga vad nämndmyndigheterna har för uppgifter och
  hur de är organiserade, vilka nämndmyndigheter som har
  värdmyndigheter eller på annat sätt har administrativt stöd från andra
  myndigheter och vilka dessa värdmyndigheter/andra myndigheter är
 • beskriva hur nämndmyndigheternas uppgifter och organisation regleras; i detta ingår bl.a. att sammanställa vilka nämndmyndigheter som styrs av en förordning med instruktion, har regleringsbrev och upprättar en årsredovisning samt hur övriga nämndmyndigheter löpande styrs och följs upp
 • översiktligt kartlägga omfattningen av respektive nämndmyndighets
  verksamhet i form av bl.a. budget, antal anställda och årsarbetskrafter
 • analysera om skälen för att bedriva verksamheten i form av en
  nämndmyndighet fortfarande föreligger
 • utifrån analysen, och vid behov, föreslå vilka nämndmyndigheter eller
  delar av nämndmyndigheters verksamhet som regeringen bör
  överväga att avveckla, samt till vilken eller vilka myndigheter eller
  andra aktörer som eventuellt kvarvarande uppgifter bör överföras
 • utifrån analysen, och vid behov, föreslå vilka nämndmyndigheter eller
  delar av nämndmyndigheters verksamhet som regeringen bör
  överväga att inordna i andra myndigheter
 • bedöma om den verksamhet som även fortsättningsvis bör hanteras i egna myndigheter har lämplig ledningsform och i förekommande fall lämplig värdmyndighet
 • lämna förslag på hur regeringens styrning och uppföljning av nämndmyndigheter kan utvecklas
 • redogöra för de budgetära, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förslagen.

Vid bedömningen av vilka uppgifter som regeringen bör överväga att
inordna i andra myndigheter ska vid behov möjligheten att organisera
verksamheten i särskilda beslutande organ inom en myndighet belysas.
Statskontoret får också lämna förslag på andra organisationsförändringar,
t.ex. sammanslagningar av flera nämndmyndigheter, i syfte att dra nytta av
skalfördelar eller på annat sätt öka statsförvaltningens effektivitet och
motverka fragmentisering. Myndigheten bör i detta sammanhang särskilt
fokusera på de nämndmyndigheter som hanterar få ärenden, saknar egen
personal eller inte tidigare har varit föremål för översyn. Statskontoret ska
också analysera och bedöma om Regeringskansliet bör vara värdmyndighet
åt nämndmyndigheter.

Statskontoret ska beakta andra initiativ beslutade av regeringen eller
Regeringskansliet som berör de myndigheter som omfattas av översynen
eller som rör närliggande frågor, t.ex. utredningen om en översyn av mindre
myndigheters uppgifter och organisering (dir. 2023:132) och arbetet med
anledning av förslagen i betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och
domstolarnas oberoende (SOU 2023:12).

Valmyndigheten, Fondtorgsnämnden, Harpsundsnämnden och Statens
inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten omfattas inte av
uppdraget.

Statskontoret ska senast den 13 juni 2024 redovisa uppdraget till
Finansdepartementet.