Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/08016).

Statskontoret ska inom ramen för analysen kartlägga:

  • de uppdrag och uppgifter hos SGU som är styrda av lag eller förordning eller på andra sätt givna av regeringen,
  • omfattningen av verksamhet som bedrivs utifrån ett stort inslag av eget initiativ från SGU:s sida,
  • de uppdrag och uppgifter hos SGU som har sin grund i efterlevnad och genomförande av regelverk på EU-nivå. 

Statskontoret ska vidare inom ramen för analysen särkilt belysa:

  • hur SGU följer upp de olika delarna i verksamheten, och
  • hur interna och externa faktorer påverkar SGU:s möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och omsätta regeringens styrning, med särskilt fokus på SGU:s arbete med hållbart näringslivsfrämjande enligt 3 § i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning. 

Statskotoret ska lämna förslag på åtgärder som regeringen och SGU kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag i enlighet med regeringens intentioner.

Statskontoret ska senast 30 januari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).