Till huvudinnehåll

Analysera styrningen av myndigheter på klimatområdet

Statskontoret får i uppdrag att analysera myndigheternas roller, ansvar och förutsättningar inom klimatpolitiken. Statskontoret ska också vid behov lämna förslag på en mer ändamålsenlig styrning, inklusive organisering och inriktning av myndigheternas klimatarbete.

En kortfattad och övergripande analys som identifierar eventuella hinder för en effektiv styrning ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 december 2022.