Till huvudinnehåll

Uppföljning av verksamheten vid Jordbruksverket

Jordbruksverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar för ett stort antal sakfrågor. Verksamheten är till stor del styrd av EU:s lagstiftning. Mellan 2016–2021 har myndigheten fått särskilda medel för att förstärka hanteringen av EU-stöden. Statskontoret ska undersöka hur satsningarna fallit ut och om förbättringar eller effektiviseringar skett.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en analys av Jordbruksverket. Statskontoret ska analysera följande:

  • Utfallet av regeringens ekonomiska satsningar på myndigheten sedan 2016 samt om myndighetens förvaltningsanslag är inom rimliga ramar för att tillgodose myndighetens verksamhet eller om förändring av anslag eller myndighetens instruktion behöver ske.
  • Vilka åtgärder Jordbruksverket vidtagit efter att Statskontoret lämnade sina rekommendationer i rapporten Jordbruksverkets ökade kostnader för administration av EU-stöd – konsekvenser och utmaningar (2016:25) och utfallet av dessa. Det bör särskilt följas upp huruvida de administrativa kostnaderna har sänkts.
  • Utfallet av att myndigheten blivit en styrelsemyndighet och vilken effekt de förändringar som genomförts i myndighetens organisation fått vad gäller verksamhetens effektivitet och resultat samt om organisationen är väl rustad att hantera framtida utmaningar.
  • Om regelverket inför den nya programperioden i EU:s gemensamma jordbrukspolitik ger förutsättningar för att myndighetens kostnader minskas och om myndighetens insatser för att förhindra att fel uppstår i handläggningen av EU-medel styrs och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Statskontoret ska lämna förslag på åtgärder som myndigheten respektive regeringen bör vidta för att öka myndighetens möjligheter att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans.