Till huvudinnehåll

Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden

Regeringens proposition En omreglerad spelmarknad (prop. 2017 /18:220) innehåller förslag till en ny reglering av spelmarknaden, som bygger på ett licenssystem. Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera denna omreglering.

Uppföljningen och utvärderingen ska bl.a. titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. En viktig indikator bör vara i vilken utsträckning som licenssystemet omfattar det spel som tillhandahålls svenska spelare. 

Statskontoret ska fram till och med 2022, årligen senast den 1 april redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering.

Delrapporter

Delrapport 1. Indikatorer för att följa omregleringens effekter

Delrapport 2. Spelmarknaden före omregleringen

Delrapport 3. Första året med den nya spelregleringen

Delrapport 4. Andra året med den nya spelregleringen