Till huvudinnehåll

Utföra en analys av Sametinget

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera Sametingets verksamhet samt att föreslå åtgärder.

Statskontoret ska

  • analysera och bedöma hur Sametinget fullgör sitt uppdrag samt använder sina resurser
  • analysera ändamålsenligheten och effektiviteten i Sametingets interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten
  • analysera Sametingets organisationsform och bedöma hur den påverkar myndighetens förutsättningar att bedriva sin verksamhet effektivt,
  • analysera andra faktorer som är särskilt viktiga för att Sametinget ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt
  • bedöma om de åtgärder som Sametinget, i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2023 (Ku2022/01870), vidtar för att säkerställa att verksamheten präglas av en effektiv intern styrning och kontroll samt god förvaltningskultur ger resultat beskriva hur myndighetens målgrupper uppfattar Sametingets resultat.

Statskontoret ska, utifrån sin analys, föreslå åtgärder för att utveckla Sametingets verksamhet och förbättra resultaten. Statskontoret ska, när så är befogat, jämföra Sametingets verksamhet med den hos relevanta myndigheter och kommuner samt Sametingen i Norge och Finland. Statskontoret ska särskilt redogöra för vilka konsekvenser de förslag som lämnas får för det samiska självbestämmandet. Sametinget ska bistå Statskontoret med de uppgifter och förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 24
november 2023.