Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Statens centrum för arkitektur och design

Statskontoret får i uppdrag att utföra en analys av Statens centrum för arkitektur och design med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007 /8016).

Statskontoret ska i analysen:

  • beskriva och analysera hur Statens centrum för arkitektur och design fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser,
  • belysa och bedöma om regeringens styrning är ändamålsenlig,
  • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens centrum för arkitektur och designs möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
  • beskriva hur Statens centrum för arkitektur och design samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
  • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Statens centrum för arkitektur och design ska ha förutsättningar att fullgöra sina uppgifter framöver.

Statskontoret kan vid behov och utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som regeringen och Statens centrum för arkitektur och design kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag i enlighet med regeringens intentioner.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Senast den 14 april 2023 ska Statskontoret lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).