Till huvudinnehåll

Utföra en myndighetsanalys av Upphandlingsmyndigheten

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Upphandlingsmyndigheten med utgångspunkt i Statskontorets myndighetsanalysmodell (Fi2007 /8016).

Statskontoret ska

  • beskriva och analysera hur Upphandlingsmyndigheten fullgör sina uppgifter i förhållande till befintliga uppdrag och resurser,
  • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Upphandlingsmyndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
  • beskriva hur Upphandlingsmyndigheten samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
  • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten,
  • belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Upphandlingsmyndigheten ska ha förutsättningar att fullgöra sina uppgifter framöver.

Upphandlingsmyndigheten ska bistå med det underlag som Statskontoret behöver för att kunna genomföra uppdraget.

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 25 oktober 2022.