Till huvudinnehåll

Utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform och lämna förslag som möjliggör en effektiv styrning mot transportpolitiska och klimatpolitiska mål.

I uppdraget ingår att:

- Utvärdera nuvarande och alternativa verksamhetsformer för Sjöfartsverket inklusive:

  • för- respektive nackdelar ur verksamhets-, finansierings- och styrningsperspektiv,
  • samhällsekonomiska effekter och konsekvenser för statens budget, samt
  • möjligheten att styra mot överflyttning av transporter till sjöfart och ökad transporteffektivitet i linje med transportpolitiska och klimatpolitiska mål.

- Utvärdera Sjöfartsverkets avgiftsfinansiering utifrån det övergripande målet om att säkerställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet samt möjligheten för myndigheten att styra mot överflyttning av transporter till sjöfart och ökad transporteffektivitet i linje med transportpolitiska och klimatpolitiska mål. I utvärderingen ingår att redogöra för bland annat:

  • Sjöfartsverkets avgifter ur ett internationellt perspektiv och hur avgifternas storlek och utformning påverkar sjöfartens samt svenskt näringslivs konkurrenskraft,
  • hur Sjöfartsverkets avgifter påverkar möjligheterna till överflyttning av godstransporter från vägtrafik till sjötrafik, möjligheterna för större inslag av samhällsekonomiskt motiverad avgiftsdifferentiering och konsekvenserna för detta, samt
  • sjöfartens bidrag till att nå klimatmålen och internalisera de negativa externaliteter sjöfarten ger upphov till.

Med utgångspunkt i ovanstående analyser ska Statskontoret lämna förslag på hur Sjöfartsverkets verksamhet kan organiseras och finansieras för att mer ändamålsenligt styra mot en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.