Till huvudinnehåll

Utvärdera hur myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen fungerar

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet enligt tillsynslagen över hundar och katter fungerar när det gäller att skydda omgivningen mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar. Utvärderingen ska även omfatta myndigheternas verksamhet i fråga om omedelbara omhändertaganden av djur och handräckning enligt djurskyddslagen.

Statskontoret ska

  • bedöma om myndigheterna bedriver verksamheten effektivt i relation till deras förutsättningar och analysera samarbetet mellan myndigheterna
  • analysera och bedöma om uppgiftsfördelningen mellan myndigheterna, myndigheternas befogenheter och lagstiftningen i övrigt är utformade på ett ändamålsenligt sätt
  • vid behov föreslå åtgärder, t.ex. rörande förändrade arbetssätt hos myndigheterna, eller ändrad lagstiftning eller justeringar i regeringens styrning för en mer effektiv verksamhet och för ett bättre djurskydd samt ett bättre skydd för omgivningen mot skador och avsevärda olägenheter som orsakas av hundar.

Statskontoret ska beakta att Polismyndighetens huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. Statskontoret ska också ha i åtanke att det med hänsyn till samhällsutvecklingen är viktigt att polisens resurser i möjligaste mån kan användas till kärnverksamheten.

Statskontoret ska under uppdragets genomförande inhämta synpunkter från Jordbruksverket.

Uppdraget ska redovisas skriftligt senast den 28 februari 2024 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.