Till huvudinnehåll

Utvärdering av effekterna av förändrade regler för direktupphandling

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna samtidigt som nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar infördes. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera effekterna av de förändrade reglerna och göra en bedömning av om det finns anledning att överväga ytterligare förändringar av bland annat direktupphandlingsgränserna.

Statskontoret ska analysera hur höjningen av direktupphandlingsgränserna samt reglerna om dokumentationsplikt och krav på riktlinjer för direktupphandlingar bl.a. har påverkat dels transaktionskostnaderna hos upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer, dels öppenheten och risken för korruption i samband med offentliga inköp.

Statskontoret ska vidare analysera hur de förändrade reglerna har påverkat konkurrensen på relevanta offentliga marknader. Analysen ska särskilt omfatta regelverkets effekter på små, medelstora och idéburna leverantörers deltagande i offentliga upphandlingar.

Mot bakgrund av vad som framkommer av analysen ska Statskontoret även bedöma dels om det finns anledning att överväga ytterligare förändringar av direktupphandlingsgränserna, dels om innebörden av kravet på dokumentation av direktupphandlingar och kravet på att besluta om riktlinjer för direktupphandlingar bör preciseras i författning.