Till huvudinnehåll

Utvärdering av förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar

Statskontoret ska utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa samhällsutmaningar som kräver att statlig transportinfrastrukturplanering samordnas med lokal och regional samhällsplanering.

Ansvaret för samhällsplanering på lokal och regional nivå samt ansvaret för statlig transportinfrastruktur är fördelat mellan flera aktörer. Denna ordning innebär att det finns behov av en god samordning. De senaste åren har regeringen beslutat om ett antal uppdrag för att samordna statlig transportinfrastruktur med övrig lokal och regional samhällsplanering: Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Större samlade exploateringar. Samtliga uppdrag har resulterat i att avtal och överenskommelser ingåtts mellan berörda aktörer.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur förhandlingarna har bedrivits och undersöka om syftet och ramarna för förhandlingarna varit tydliga för inblandade aktörer. Statskontoret ska kartlägga vilka aktörer som deltagit i förhandlingarna och om några aktörers perspektiv har saknats.

Statskontoret ska också, med särskilt fokus på Finland, göra en internationell översikt av hur andra länder arbetar med stärkt samordning av lokal samt regional samhällsplanering och statlig transportinfrastrukturplanering.

Vid behov ska Statskontoret föreslå åtgärder och lösningar för hur förhandlingsmodellen kan utvecklas.