Till huvudinnehåll

Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera ett uppföljningssystem för ungdomars levnadsvillkor som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ansvarar för. Uppföljningssystemet syftar bland annat till att följa utvecklingen inom ungdomspolitiken med avseende på det övergripande målet för ungdomspolitiken om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Statskontoret ska analysera och bedöma om uppföljningssystemet ger relevant kunskap om utvecklingen av ungas levnadsvillkor och om uppföljningssystemet är tillfredsställande för att bedöma om det övergripande målet för ungdomspolitiken uppfylls.

I uppdraget ingår att bedöma om uppföljningssystemet är effektivt, om det bidrar till att identifiera eventuella behov av nya insatser, samt dess relevans för stat, kommuner och regioner. Vidare ska Statskontoret göra en bedömning om uppföljningen kan utvecklas samt lämna förslag på eventuella förbättringsåtgärder.

Statskontoret har tidigare utvärderat uppföljningssystemet i rapporten Ett effektivare uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken (2010).