Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Diskrimineringsombudsmannen

2011:26

Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en myndighetsanalys av Diskrimineringsombudsmannen (DO). Mot bakgrund av den kritik som myndigheten fått för sin ärendehantering har särskild vikt lagts vid denna verksamhet.

Analysen visar att de åtgärder DO vidtagit för att förbättra ärendehanteringen har haft effekt. Handläggningstiderna har gått ned och ärendebalanserna har minskat. Statskontorets bedömning är att ärendehanteringen har blivit mer rättssäker och effektiv.

Fokuseringen på anmälningsärenden har emellertid inneburit att andra delar av myndighetens uppdrag, såväl andra former av tillsyn som den främjande verksamheten, har prioriterats ned. Mer övergripande frågor om myndighetens roll och inriktning har också fått anstå.

En viktig framtidsfråga för DO är att åstadkomma en rimlig balans mellan myndighetens olika uppgifter och säkerställa att det finns resurser för att fullgöra alla delar av uppdraget.