Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En tolkningsfråga. Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar

2012:2

På regeringens uppdrag har Statskontoret analyserat två frågor på tolkområdet. Den ena gäller ansvarsfördelningen och organisationen för att auktorisera tolkar. Den andra delen av uppdraget handlar om tillgången på tolkar med formell kompetens.

Statskontoret har inte identifierat några särskilda problem eller tydliga nackdelar med den nuvarande ansvarsfördelningen och organisationen för att auktorisera tolkar, och ser inga skäl att ändra den.

För närvarande saknar merparten av tolkarna auktorisation, och har inte gått igenom den sammanhållna grundutbildningen av tolkar. I rapporten analyserar Statskontoret en rad åtgärder för att öka antalet utbildade och auktoriserade tolkar. Den åtgärd som på kort sikt kan få störst effekt är att behålla och utveckla möjligheten att validera och få intyg på sin kompetens.