Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En omreglerad apoteksmarknad – Slutrapport

2013:7

Regeringen gav i juni 2010 Statskontoret i uppdrag att utvärdera och följa upp apoteksomregleringen utifrån målen med reformen. I denna slutrapport redovisar Statskontoret slutsatser och bedömningar kring regeringens fem mål: ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och tjänsteutbud, låga läkemedelskostnader, bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen samt tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning. I rapporten lämnas även förslag och rekommendationer som följer av utvärderingen.

I rapporten gör Statskontoret bland annat bedömningen att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel och målet om låga läkemedelskostnader har uppfyllts i hög grad. Samtidigt be-dömer Statskontoret att målet om bättre service och tjänsteutbud och målet om bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen endast har uppfyllts till viss del. Vidare bedömer Statskontoret att apoteksmarknaden i maj 2013 överlag fungerar tillfredsställande, men att regeringens uttalade ambition om mångfald och goda förutsättningar för både små och stora aktörer riskerar att inte uppfyllas på längre sikt.

Se även