Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheternas ledningsformer – en kartläggning och analys

2014:4

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat myndigheternas ledningsformer och hur dessa påverkar och tillämpas i myndighetsstyrningen.

Kartläggningen visar att enrådighet med insynsråd är den vanligaste ledningsformen, medan det är mindre vanligt med styrelsemyndigheter. Analysen av ledningsformens betydelse för myndighetsstyrningen visar att regeringen i begränsad utsträckning använder ledningsformerna som ett strategiskt styrinstrument. Däremot har ledningsformen betydelse för myndighetens ledning.

När det gäller den fortsatta utvecklingen av ledningsformerna är Statskontorets övergripande bedömning att det varken finns behov av någon genomgripande förändring av dagens ledningsformer eller av mer styrande regler för hur ledningsformerna ska väljas och tillämpas i styrningen. I stället handlar utmaningen för regeringen och departementen om att i olika avseenden tydliggöra och kommunicera hur de ledningsformer som redan finns bör tillämpas i styrningen.