Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper – läget i början av 2014 (PM)

Sammanfattning av Könsfördelningen i myndigheternas ledningsgrupper – läget i början av 2014 (PM)

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad uppföljning av könsfördelningen i myndigheternas respektive ledningsgrupp. Någon sådan samlad uppföljning har inte genomförts tidigare. Uppföljningen avser läget i början av 2014 och bygger i huvudsak på de uppgifter som 215 myndigheter lämnat till Statskontoret inom ramen för uppdraget. Statistiken redovisas både viktat (med hänsyn tagen till att myndigheterna är olika stora) och oviktat (utan någon sådan hänsyn).

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att:

  • andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgår till 44,3 procent (viktat) respektive 50 procent (oviktat),
  • andelen kvinnor i gruppen med operativa befattningar inom ledningsgrupperna (linjeansvariga exklusive myndighetscheferna) uppgår till 46,2 procent (viktat) respektive 47,8 procent (oviktat),
  • andelen kvinnor av medeltalet anställda inom de 215 myndigheterna uppgår till 51,1 procent (viktat) respektive 57,1 procent (oviktat),
  • andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgår till 49,7 procent (viktat) respektive 48,3 procent (oviktat) inom gruppen små myndigheter, till 50,1 procent (viktat) respektive 51,6 procent (oviktat) inom mellanstora myndigheter och till 42,9 procent (viktat) respektive 47 procent (oviktat) inom de stora myndigheterna,
  • av myndigheterna var det 58 stycken (27 procent) som hade mindre än 40 procent, 103 stycken (48 procent) som hade mellan 40 och 60 procent, samt 54 stycken (25 procent) som hade mer än 60 procent kvinnor i sina ledningsgrupper,
  • andelen kvinnor i ledningsgrupperna inom tolv av de största myndigheterna (Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Tullverket och Åklagarmyndigheten) uppgår till 40,3 procent (viktat) respektive 42,3 procent (oviktat). De tolv myndigheterna svarar för fler årsarbetskrafter än vad alla andra myndigheter svarar för tillsammans. Två av de tolv myndighetscheferna är kvinnor,
  • andelen kvinnor i de statliga ledningsgrupperna varierar mellan verksamhetsområden, från 24,9 procent inom försvarsområdet till 52,9 procent inom näringsliv, miljö, bostad och samhällsutveckling (viktat). Även andelen kvinnor av medeltalet anställda varierar mellan verksamhetsområden, från 20,2 procent inom försvarsområdet till 69 procent inom området socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård.

Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Andelen kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största myndigheterna är fördelningen mer ojämn.

Andelen kvinnor i ledningsgrupperna uppgick till 50 procent om alla myndigheter behandlas lika oavsett storlek (oviktat resultat). Motsvarande siffra med hänsyn tagen till myndigheternas olika storlek uppgår till 44,3 procent (viktat resultat). Ställs könsfördelningen i ledningsgrupperna i relation till hur många män respektive kvinnor som arbetar i myndigheterna är andelen kvinnor i ledningsgrupper lägre än deras andel av de anställda. Andelen kvinnor av medelantalet anställda uppgår till 51,1 procent. 

I tolv av de allra största myndigheterna* uppgår andelen kvinnor i ledningsgrupperna till 40,3 procent, det vill säga 4 procentenheter lägre än det viktade genomsnittet. Dessa tolv myndigheter svarar för fler årsarbetskrafter än vad alla övriga myndigheter svarar för tillsammans. Endast två av de tolv myndighetscheferna är kvinnor. 

Kvinnors representation i ledningsgrupper inom olika verksamhetsområden varierar stort, från 24,9 procent kvinnlig representation inom försvarsområdet till 52,9 procent inom området näringsliv, miljö, bostad och samhällsutveckling. 

Statskontorets sammanställning av könsfördelning i ledningsgrupper bygger på uppgifter från 215 myndigheter som avser läget i början av år 2014. 


* Dessa myndigheter som ingår i denna sammanställning är: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Tullverket, och Åklagarmyndigheten.