Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer (PM)

Sammanfattning av Sjukfrånvaron i staten år 2014 – myndigheter och sektorer (PM)

Enligt regleringsbrevet för år 2015 ska Statskontoret senast den 14 maj 2015 sammanställa och redovisa uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

I genomsnitt var sjukfrånvaron år 2014 i de statliga myndigheterna 3,4 procent av den tillgängliga arbetstiden, vilket innebär att den har ökat marginellt jämfört med år 2013 (då den låg på 3,2 procent). De senaste åren har den genomsnittliga ökningen uppgått till 0,2 procentenheter per år.

Långtidsfrånvaron (mer än 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron uppgick till 50,7 procent. Det är en ökning i förhållande till föregående år då den uppgick till 43,2 procent.

Sjukfrånvaron i procent av gruppens ordinarie arbetstid var 4,6 procent för kvinnor och 2,2 procent för män. Sjukfrånvaron har ökat såväl för kvinnor (0,4 procent-enheter) som för män (0,2 procentenheter) i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna yngre än 30 år, 30–49 år samt 50 år och äldre i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid uppgick till 2,5, 3,3 respektive 4,0 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2, 0,4 respektive 0,3 procentenheter för de som är yngre än 30 år, 30–49 år samt 50 år och äldre.

Av 196 myndigheter var det 78 (40 procent) som hade samma eller lägre sjukfrånvaro och 118 (60 procent) som hade högre sjukfrånvaro år 2014 än det föregående året.

* Uppgifter från det föregående året saknas för fyra myndigheter (E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och Stockholms konstnärliga högskola), då dessa nybildades under eller strax inför året 2014.

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron till 3,4 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2014. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och 0,5 procentenheter jämfört med år 2011.

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har ökat markant som andel av den totala sjukfrånvaron till 50,7 procent för år 2014 jämfört med 2013 då den utgjorde 43,2 procent.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,4 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,6 procent. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,2 procentenheter under samma period och uppgick till 2,2 procent.

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den mellersta gruppen, med anställda som är 30 till 49 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är yngre än 30 respektive äldre än 50, ökade sjukfrånvaron med 0,2 respektive 0,3 procentenheter.

På 79 procent av de största myndigheterna, med över 1 000 årsarbetskrafter, ökade sjukfrånvaron år 2014. Det kan jämföras med en ökning med 63 procent för samma grupp föregående år.

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 196 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2014.