Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Tillit på jobbet

För att ge underlag till de olika deluppdragen inom uppdraget om utvecklad statlig styrning har Statskontoret genomfört en enkätundersökning riktad till 12 000 medarbetare inom stat, kommuner, landsting och den privata sektorn. I den här underlagsrapporten beskrivs resultaten av enkätundersökningen.

En stor majoritet upplever tillit på jobbet Av medarbetarna som har besvarat undersökningen uppger 86 procent att de alltid, eller oftast upplever att det finns tillit på den egna arbetsplatsen. Andelen är lägst bland medarbetare i staten, 80 procent, och högst bland medarbetare i privat sektor, 88 procent. Andelen är något högre när vi frågar om uppfattningen om tilliten från chefen. 89 procent menar att de upplever att chefen visar dem tillit. Även här är andelen lägst bland medarbetare i staten, medan andelen är högst i landstinget.