Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen (PM)

Inom ramen för arbetet med en god förvaltningskultur har Statskontoret fått i uppdrag att särskilt verka för att utveckla och intensifiera arbetet med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i staten. I enlighet med uppdraget har detta skett genom två olika aktiviteter.

För det första har Statskontoret inrättat ett nätverk mot korruption. Nätverket utgör en plattform för myndigheters lärande och erfarenhetsutbyte. Genom nätverkets aktiviteter får myndigheterna verktyg att utveckla och stärka arbetet mot korruption och andra oegentligheter. Intresset för nätverket är stort och sammanlagt medverkar 228 myndigheter. 

För det andra har Statskontoret gjort en analys av de regelverk som gäller för myndigheter som inrättar så kallade visselblåsarfunktioner. Med utgångspunkt i denna analys har vi utarbetat ett förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner vid myndigheter. I riktlinjerna lämnar vi rekommendationer om vad myndigheten bör ta ställning till och ger praktiska råd, bland annat om vad myndighetens interna riktlinjer bör innehålla.