Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsnätverket mot korruption – redovisning av uppdraget

Statskontoret ska verka för att utveckla och intensifiera myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter. Detta gör vi bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption som utgör en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte. Nätverket består idag av cirka 230 myndigheter och Statskontoret anordnar sex möten per år.

En strategisk utgångspunkt för arbetet med nätverket är att mötena ska ha hög relevans och vara till nytta för myndigheterna. Vi uppnår det genom att vara lyhörda för myndigheternas behov. Dessutom tar vi fasta på den erfarenhetsbaserade kunskap som finns ute på myndigheterna och skapar möjligheter att lära av varandra.

Lite drygt två år efter att Statskontoret fick uppdraget av regeringen att initiera och samordna nätverket kan vi konstatera att arbetet har utvecklats mycket väl och att nätverkets möten är mycket uppskattade, både vad gäller form och innehåll. Mötena anses vara relevanta och de skapar goda möjligheter till lärande och erfarenhetsutbyte.

När det gäller myndigheternas arbete mot korruption kan vi konstatera att en mycket stor del av statsförvaltningen gör analyser av korruptionsrisker och vidtar olika former av åtgärder. Samtidigt ser vi att den stora utmaningen för många är att se till att frågorna hålls levande genom mer regelbundna insatser och uppföljningar.

Statskontoret anser att medvetenheten för korruptionsrisken i statsförvaltningen är god men kan bli ännu bättre, till exempel genom att man arbetar mer systematiskt med frågorna. Dessutom föreslår vi att en särskild analysmodell för korruptionsrisker utvecklas. Analysmodellen ska vara ett stöd till enskilda myndigheter och vara ett underlag för att utveckla arbetet mot korruption. Vi föreslår också att regeringen i sitt chefsutvecklingsprogram för nyutnämnda myndighetschefer förmedlar grundläggande kunskaper om korruption och den statliga värdegrunden.