Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaron i staten år 2018 – myndigheter och sektorer

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

I de statliga myndigheterna uppgick sjukfrånvaron 2018 till 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Men sjukfrånvaron är alltjämt 0,7 procentenheter högre än vad den var 2013.

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, så kallad långtidsfrånvaro, har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron. År 2018 var den 52,4 procent, jämfört med 2017 då den utgjorde 55,3 procent.

Sjukfrånvaron för kvinnor minskade med 0,2 procentenheter under fjolåret och uppgick till 5,2 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat med 0,1 procentenheter under samma period och uppgick till 2,5 procent.

Fördelat på åldersgrupper sker det en ökning för de statsanställda som är yngre än 30 år, med 0,1 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är 30 till 49 år respektive äldre än 50 år, minskade sjukfrånvaron med 0,1 respektive 0,2 procentenheter.

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på uppgifter som 200 myndigheter redovisat i sina årsredovisningar för 2018.