Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Klagomålshanteringen i skolan – Förslag till ett mer ändamålsenligt system

Statskontoret har utrett klagomålshanteringen inom skolväsendet, på uppdrag av regeringen. Vår utredning visar att huvudmännen kan utreda klagomål och åtgärda brister i verksamheten snabbare och på ett mer flexibelt sätt än Skolinspektionen.

Huvudmännens sätt att hantera klagomål ger även upphov till mindre dokumentation för lärare och rektorer. Men för att kunna ta tillvara dessa fördelar måste barn, elever och vårdnadshavare känna till att de kan framföra klagomål till huvudmannen. Huvudmännen måste också kunna utreda klagomål på ett opartiskt sätt. Vår utredning visar att många huvudmän brister i dessa avseenden.

Vår utredning visar vidare att Skolinspektionens skriftliga och standardiserade sätt att utreda klagomål leder till omfattande dokumentation för lärare och rektorer, eftersom de måste beskriva i detalj för myndigheten hur de har hanterat det som klagomålet gäller. Även reglerna om hur skolan ska hantera kränkande behandling leder till omfattande dokumentation. Det beror på att lärare och rektorer i praktiken måste dokumentera och anmäla alla upplevda kränkningar till sina chefer, trots att det inte är tydligt vad som ska räknas som en kränkning, och att de saknar utrymme att göra en egen bedömning. Det leder till att många dokumenterar även ringa eller utagerade händelser för att hålla ryggen fri. Vi föreslår därför bland annat att regeringen bör ta initiativ till att:

  • Reglera att Skolinspektionen får utreda klagomål från enskilda först efter att huvudmannen har fått möjlighet att utreda klagomålet, eller om det finns särskilda skäl.
  • Förtydliga kvalitetskraven på huvudmännens rutiner för att ta emot och hantera klagomål.
  • Ersätta lärares och rektorers anmälningsskyldighet med ett krav på rutiner för när rektorer ska informera huvudmannen om kränkningar.