Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Havsmiljöinstitutet 2016–2020

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera verksamheten vid Havsmiljöinstitutet. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan fem lärosäten: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Institutet inrättades 2008 och har i uppdrag att bistå myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet. Institutet ska också bland annat informera om forskning som rör havsmiljön. Vi har undersökt om institutet uppfyller syftet med inrättandet samt analyserat om institutet bör få ett förnyat uppdrag.

Havsmiljöinstitutet uppfyller i huvudsak sitt syfte, men utan att nå sin fulla potential

Statskontorets övergripande bedömning är att Havsmiljöinstitutet fullgör sitt uppdrag och i stort uppfyller syftet med verksamheten. Sammantaget har institutet bidragit till att stärka samverkan mellan lärosätena i havsmiljörelaterade frågor och verkat för att öka den tvär- och mångvetenskapliga kunskapen om havsmiljön.

Men samtidigt kan vi konstatera att Havsmiljöinstitutets bidrag till att stödja arbetet inom området är relativt begränsat till att bistå Havs- och vattenmyndigheten. Dessutom nyttjar inte institutet sin fulla potential som samverkansprojekt. Därmed bedömer vi att institutet inte i alla delar uppfyller syftet att utgöra en brygga mellan akademi och förvaltning i havsmiljöfrågor.

En efterfrågestyrd verksamhet som är uppskattad av användarna, men får begränsat genomslag

Havsmiljöinstitutet har blivit alltmer efterfrågestyrt sedan Statskontoret utvärderade verksamheten 2013. Tre fjärdedelar av institutets intäkter kommer från externt finansierade projekt och uppdrag.

De användare som har kunskap om institutets leveranser är i regel positiva. Uppdragsgivarna anser att institutet är snabbfotat och producerar välgrundade och tvärvetenskapliga underlag. Även de egenfinansierade rapporterna är uppskattade av de som känner till dem. Men institutets genomslag är relativt begränsat. Utöver Havs- och vattenmyndigheten är det få av myndigheterna inom området som har haft mer omfattande kontakter med institutet, trots att det finnas en sådan efterfrågan.

Samlad ingång till lärosätenas forskning viktigt mervärde och komplement

Vår analys visar att Havsmiljöinstitutets främsta mervärde är att vara en samlad ingång till kompetensen vid flera lärosäten eftersom det gör att underlag kan tas fram och granskas av en bred skara forskare. Institutet har därmed förutsättningar att möta ett ökat behov av kunskap om havsmiljön bland myndigheter och beslutsfattare. Samtidigt kompletterar institutet på så sätt de enskilda lärosätena, som under senare år har utvecklat sina verksamheter för att bli än mer policyrelevanta och tvärvetenskapliga.

Men det finns vissa faktorer som riskerar att hämma denna roll för institutet. En sådan faktor är att institutet får uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten som myndigheten har kompetens att hantera på egen hand. Orsaken kan till exempel vara att myndigheten inte har tillräckliga resurser. Det riskerar att tränga ut mer långsiktiga uppdrag och kontakter med andra relevanta myndigheter inom området.

Samverkan har förbättrats men fungerar inte optimalt

Lärosätena har vidtagit flera åtgärder för att utveckla sin samverkan under senare år. Det har bland annat gjort att lärosätenas samarbete om gemensamma kommunikationsprodukter fungerar väl och att institutet genomför fler projekt över lärosätesgränserna.

Men samarbetet fungerar fortfarande inte optimalt. Lärosätena har olika kapacitet och intresse av att delta i de olika delarna av verksamheten. Det har bland annat gjort att forskare från Göteborgs universitet är överrepresenterade i institutets produktion. Lärosätena har dessutom saknat en samsyn om vad syftet med institutet bör vara. Det har gjort att institutet under senare år har saknat en tydlig styrning från huvudmännen av vad de ska prioritera i verksamheten för att uppfylla sitt uppdrag.

Statskontoret föreslår förnyat uppdrag

Sammantaget bedömer vi att Havsmiljöinstitutet bör få ett förnyat uppdrag, trots de utmaningar som nämns. Men vi bedömer också att institutets verksamhet behöver utvecklas för att bli mer effektiv. Verksamheten är idag relativt splittrad och genomslaget för vissa delar är svagt. Vi föreslår därför att regeringen

  • avgränsar och förtydligar Havsmiljöinstitutets uppdrag
  • ser över samrådsmyndigheterna och förtydligar institutets målgrupper

samt

  • uppdrar åt lärosätena att efter fyra år redogöra för hur samverkan fortskrider.

Vi rekommenderar också lärosätena att

  • föra en dialog med uppdragsgivaren i frågor där de är oeniga
  • förtydliga styrelsens ansvar och
  • ta beslut om kansliets storlek och genomförandekapacitet.