Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider

Statskontoret har utvärderat statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider. Stödet ges genom Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg (Kompetenscentrum). Statskontoret bedömer att Kompetenscentrum i hög grad uppfyller målen för sin verksamhet.

Måltidsansvariga inom kommuner och regioner känner väl till Kompetenscentrums verksamhet och anser att de kunskaper som förmedlas av centrumet är relevanta. De flesta måltidsansvariga anser att centrumets kunskapsstöd har bidragit till att kommunerna och regionerna tagit beslut om riktlinjer för den egna måltidsverksamheten. Det gäller bland annat hur måltider ska utformas för att bli hälsosamma och miljömässigt hållbara.

Genom sin verksamhet bidrar Kompetenscentrum också till att nå mer övergripande mål i bland annat regeringens Livsmedelsstrategi och Agenda 2030. Det handlar bland annat om att uppnå god folkhälsa och miljömässigt hållbar produktion av livsmedel.