Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Verksamheten vid Stiftelsen Dansens Hus. En analys av det statliga bidraget

Stiftelsen Dansens Hus grundades 1989 och har sin verksamhet i Stockholm. Stiftelsens ändamål är att, utan egen produktion, utveckla dans och närliggande teaterformer genom att organisera publika föreställningar.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat hur Stiftelsen Dansens Hus använder sitt statliga bidrag. Analysen har genomförts med utgångspunkt i den modell för myndighetsanalyser som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008.

Statskontoret samlade bedömning är att Dansens Hus i allt väsentligt lever upp till regeringens riktlinjer för statsbidraget. Samtidigt kan vi konstatera att Dansens Hus brister i transparens om sin verksamhet. Dansens Hus fyller en central funktion inom samtida danskonst i Sverige, och det är därför viktigt att de tydliggör sitt uppdrag, sin verksamhet och sina ståndpunkter gentemot andra aktörer. Dansens Hus bör också utveckla hur de redovisar sin verksamhet till regeringen.

Statskontoret kan konstatera att Dansens Hus arbetar brett med att genomföra regeringens riktlinjer. Men det framgår inte i alla delar på vilket sätt riktlinjerna uppfylls eller vilka effekter som uppnås, vare sig i stiftelsens planeringsdokument eller i Dansens Hus resultatredovisningar. Statskontoret menar därför att Dansens Hus bör utveckla sin planering och redovisning i dessa avseenden. Vidare anser Statskontoret att Dansens Hus bör bli tydligare i sin kommunikation med omvärlden och stärka sin röst som central och etablerad aktör inom den samtida danskonsten.

När det gäller regeringens styrning bedömer Statskontoret att den är i huvudsak ändamålsenlig, men att den kan kompletteras i vissa avseenden.

Dansens Hus behöver bli mer transparent med hur de genomför sitt uppdrag

Dansens Hus behöver i flera avseenden bli mer transparent kring hur de genomför sitt uppdrag. Bland koreografer finns exempelvis en osäkerhet kring hur Dansens Hus prioriterar i sin programläggning av gästspel. Statskontoret konstaterar även att Dansens Hus egna mål för verksamheten bara delvis motsvarar innehållet i regeringens riktlinjer. Dansens Hus följer inte heller upp sina egna mål på ett systematiskt sätt. Detta gör det svårt att förstå hur Dansens Hus har integrerat regeringens riktlinjer i sin verksamhet, och vilka resultat som stiftelsen åstadkommer i förhållande till riktlinjerna.

Dansens Hus stöd bidrar till många koreografers möjlighet att utvecklas. Men bland flera koreografer finns en efterfrågan på ökad tydlighet om vilket stöd Dansens Hus kan erbjuda. Många menar även att det stöd som Dansens Hus tillhandahåller behöver vara mer långsiktigt.

Dansens Hus har inte explicit förklarat vad de menar med hög kvalitet, och har inte heller kommunicerat vilka kriterier de använder sig av i sitt urval av gästspel.

Styrningen behöver bli mer strategisk

Statskontoret bedömer att Dansens Hus behöver bli bättre på att strategiskt och långsiktigt planera sin verksamhet. Av vad vi kan se är den nuvarande planeringen relativt kortsiktig. Återrapporteringarna till regeringen visar inte om Dansens Hus har identifierat några särskilda utmaningar. Trots att det finns en risk för jäv i och med att styrelsens ledamöter representerar stiftarna så saknar Dansens Hus en jävspolicy för verksamheten. Dansens Hus har inte heller tagit fram någon plan för den kommande renoverings-perioden, då verksamheten ska bedrivas utanför de ordinarie lokalerna.

Det finns brister i Dansens Hus redovisning

Dansens Hus genomför insatser inom samtliga områden som anges i regeringens riktlinjer. Redovisningarna till regeringen består dock i första hand av en beskrivning av de insatser som Dansens Hus har gjort under året, och kopplar inte insatserna till Dansens Hus egna mål eller några bedömda effekter. Därmed blir det svårt att följa kedjan mellan Dansens Hus mål för verksamheten, de uppgifter som finns i regeringens riktlinjer samt vilka resultat som Dansens Hus har uppnått.

Dansens Hus ekonomiska redovisning görs på en mycket övergripande nivå. Detta leder till att det inte går att få en uppfattning om utvecklingen för enskilda utgifter, exempelvis om det finns stora kostnadsökningar på något område. Statskontoret menar även att Dansens Hus bör utveckla arbetet med och redovisningen av hur man tillgängliggör dans i hela landet.

Regeringens förväntningar på Dansens Hus bör förtydligas

Statskontoret bedömer att regeringens styrning i huvudsak är ändamålsenlig. Riktlinjerna för det statliga bidraget till Dansens Hus är relativt brett formulerade, vilket innebär att det finns utrymme för Dansens Hus att själv bedöma hur de ska omsätta dem i sin verksamhet. Samtidigt är innehållet i riktlinjerna i de flesta avseenden tillräckligt tydligt för Dansens Hus. Ett uppdrag som bör förtydligas är dock hur regeringen förväntar sig att Dansens Hus ska tillgängliggöra gästspel för en bred publik i hela landet.

Rekommendationer till Stiftelsen Dansens Hus

 • Integrera regeringens riktlinjer i den interna målstrukturen.
 • Förtydliga vad begreppet hög kvalitet betyder, och ta fram kriterier för hur gästspel väljs ut.
 • Utveckla stödet till koreograferna.
 • Förtydliga den interna styrningen och gör den mer långsiktig.
  • Ta fram en risk- och sårbarhetsanalys och en jävspolicy.
  • Upprätta en plan för den kommande renoveringsperioden.
  • Fortsätt arbetet med att förbättra arbetsmiljön.
  • Förbättra dialogen med stiftelsens finansiärer
 • Öka transparensen och förbättra den externa kommunikationen.
 • Utveckla redovisningen.
  • Redovisa tydligare hur Dansens Hus gör gästspel tillgängliga i hela landet.

Rekommendationer till regeringen

 • Förtydliga riktlinjerna på de punkter som är oklara för Dansens Hus.
 • Följ upp hur Dansens Hus planerar verksamheten inför den kommande renoveringen.
 • Följ upp utvecklingen när det gäller arbetsmiljöfrågorna.