Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

God förvaltningskultur i praktiken

Statskontoret har undersökt hur myndigheterna arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar och möjligheter som myndigheterna ställs inför i det arbetet. Utgångspunkten är att en god förvaltningskultur är den statliga värdegrunden institutionaliserad. Studien är ett led i Statskontorets uppdrag att främja arbetet för en god förvaltningskultur i staten och bidra med kunskap för att utveckla förvaltningspolitiken. Syftet är att samla erfarenheter, dra lärdomar och sprida kunskap om hur myndighetsledningar kan arbeta för en god förvaltningskultur.

I studien har vi undersökt myndigheternas arbete utifrån fyra faktorer som enligt vår samlade erfarenhet är centrala för arbetet för en god förvaltningskultur. Faktorerna är samsyn om uppdraget, intern styrning, ledarskap och medarbetarskap samt utbildning och fortbildning

Myndigheternas arbete för att skapa samsyn är brett och varierande

Myndighetsledningen, chefer och medarbetare måste ha en gemensam förståelse för myndighetens uppdrag. Vår studie visar att myndigheterna använder diskussioner mellan ledning och medarbetare för att skapa samsyn om uppdraget. De använder även verksamhetens organisation som ett verktyg för att öka enhetlighet i verksamheten. Vissa myndigheter ser också arbetet med att ta fram egna värdeord som ett sätt att skapa samsyn om uppdraget. Men vår lärdom är att det finns flera risker med egna värdeord, till exempel att principerna i den statliga värdegrunden trängs undan.

Myndigheterna använder interna styrdokument för att skapa en god förvaltningskultur

Myndighetsledningen är ytterst ansvarig för de interna styrdokumenten, bland annat för att verksamheten ska bedrivas effektivt och enligt gällande rätt. Vår studie visar att vissa myndigheter konkretiserar aktiviteter för en god förvaltningskultur i sin verksamhetsplan. Men det finns en risk att sådana aktiviteter blir engångsföreteelser.

En annan lärdom är att riktlinjer om till exempel jäv, bisysslor och om hur chefer och medarbetare ska hantera misstankar om korruption och oegentligheter kan motverka intressekonflikter och främja en god förvaltningskultur. Men för att sådana interna styrdokument ska kunna bidra till en god förvaltningskultur måste de även vara välkända, lättillgängliga, enkla att förstå samt anpassade till den specifika verksamheten.

Det behövs ledarskap och engagerade medarbetare för att skapa en god förvaltningskultur

Myndighetens ledning och chefer har stora möjligheter att påverka förvaltningskulturen. Vår studie visar att en god förvaltningskultur måste vara en integrerad del av ledarskapet. Närvarande chefer som kan stötta medarbetare i deras arbete har också bättre förutsättningar att motverka korruption. En av våra lärdomar är att chefer behöver tid och kunskap för att kunna vara närvarande. Vissa chefer anser också att de inte har tillräckliga resurser till arbetet för en god förvaltningskultur, exempelvis för att diskutera den statliga värdegrunden med medarbetarna.

En god förvaltningskultur kräver att medarbetarna är involverade i verksamhetens utveckling och att de har förtroende för ledningen. Vår lärdom är att ledningen kan främja detta bland annat genom att vara öppna om viktiga beslut. Samtidigt får inte öppenheten hämma ledningens beslutsförmåga, eftersom det riskerar att minska medarbetarnas engagemang.

Introduktionsutbildning är vanligt, men fortbildning ovanligt

Det är viktigt att alla medarbetare har förståelse för lagstiftningens krav på myndigheter och på rollen som statsanställd. Två verktyg för att åstadkomma detta är utbildning och fortbildning.

De flesta myndigheter har en introduktionsutbildning. Nästan samtliga av dessa omfattar den statliga värdegrunden. Men vår studie visar att introduktionsutbildningarnas kvalitet inte alltid motsvarar de anställdas behov. Vår lärdom är därför att myndigheterna måste säkerställa att introduktionsutbildningarna ger medarbetarna den kunskap och redskap de behöver för att vara trygga i rollen som statsanställd. Vi ser också att relativt få myndigheter erbjuder fortbildning som rör rollen som statsanställd, trots att det går att inkludera den statliga värdegrunden i andra utbildningar där medarbetare kan fördjupa sin kunskap.

Alla statsanställda kan ställas inför situationer där principerna i den statliga värdegrunden står mot varandra. Vår studie visar att en del myndigheter regelbundet använder dilemmaövningar som ett verktyg för att förbereda sig på sådana situationer. Men vår lärdom är att övningarna måste vara anpassade till verksamheten och de konkreta situationer som medarbetarna kan ställas inför för att vara meningsfulla.