Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Statens historiska museer

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. I januari 2018 inordnades myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet i Statens historiska museer, som då också fick ett bredare uppdrag. Vi har undersökt hur myndigheten fullgör sitt uppdrag och hur interna och externa faktorer påverkar möjligheterna att göra det.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Uppdraget har varit att analysera hur myndigheten fullgör sitt uppdrag samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens möjligheter att göra det. Vi har bland annat analyserat Statens historiska museers styrning, uppföljning och organisering samt myndighetens samverkan med andra aktörer.

Sammantaget bedömer Statskontoret att Statens historiska museers verksamhet är framgångsrik och uppskattad men att myndigheten inte fullgör hela sitt uppdrag när det gäller att förvalta samlingarna. Den publika verksamheten är uppskattad och de digitala besöken ökar. Myndigheten har också en väl fungerande verksamhet när det gäller att tillgängliggöra samlingarna för bland annat forskning och utbildning. Externa parter ser genomgående positivt på verksamhetens resultat och på hur det fungerar att samverka med Statens historiska museer.

Men myndighetens resurser räcker inte för att ta emot allt arkeologiskt material som kommer in, och inte heller för att täcka hela de arkeologiska och kultur-historiska samlingarnas behov av vård. Myndigheten och regeringen behöver därför agera för att säkra att föremålen i samlingarna kan bevaras på lång sikt. År 2018 inordnandes uppgifterna vid myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet i Statens historiska museer, vilket gjorde att myndigheten fick ett bredare uppdrag.

Det var två myndigheter med sinsemellan klara skillnader som slogs samman vilket har medfört utmaningar bland annat när det gäller att forma gemensamma arbetssätt och etablera en förvaltningskultur som stödjer arbetet med uppdraget. Med hänsyn till dessa förutsättningar bedömer vi att myndigheten har kommit en bra bit i förändringsarbetet och att myndigheten även har påbörjat arbetet med det bredare uppdraget.

Men vi bedömer också att myndigheten behöver fortsätta att förbättra den interna styrningen så att myndigheten arbetar mer strategiskt och effektivt för att nå sina mål. Detta har blivit ännu viktigare mot bakgrund av den nu pågående covid-19-pandemin med bland annat ännu större ekonomiska utmaningar som följd. Myndigheten behöver också förbättra sin interna kommunikation och samverkan. Vi bedömer också att Statens historiska museer efter en tid bör se över om det behövs ytterligare justeringar i hur myndigheten är organiserad.