Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Praktik i staten – En fördjupad uppföljning

Statskontoret har på regeringens uppdrag årligen följt upp myndigheternas arbete med satsningen Praktik i staten. Mellan 2016 och 2020 har drygt 200 myndigheter haft i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att för praktik ta emot nyanlända personer och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringen har nu förlängt uppdragen till och med 2023.

I den här rapporten summerar vi resultaten av de tidigare genomförda årliga uppföljningarna. Vi analyserar satsningen för att identifiera hinder och framgångsfaktorer. Analysen bygger på enkäter till myndigheterna samt intervjuer med myndigheter och praktikanter.

Satsningens kvantitativa mål är inte uppnådda

Satsningen har inte uppnått regeringens mål om att myndigheterna ska ta emot minst 1 000 praktikanter ur varje målgrupp i genomsnitt per år. Myndigheterna har under perioden 2016–2020 tagit emot ungefär 60 procent av målet för nyanlända och 25 procent av målet för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar också att myndigheterna har tagit emot färre praktikanter för varje år under hela perioden.

De flesta myndigheter har tagit emot några enstaka praktikanter. Några få stora myndigheter har tagit emot en stor del av praktikanterna. Skogsstyrelsen, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Regeringskansliet och Transportstyrelsen har tillsammans tagit emot ungefär hälften av alla praktikanter.

Fler nyanlända har haft praktik än personer med funktionsnedsättning. 7 av 10 praktikanter var nyanlända. Fler män än kvinnor har haft praktik. Bland nyanlända är 6 av 10 praktikanter män medan det bland personer med funktionsnedsättning är något fler kvinnor än män som har haft praktik.

Flera faktorer har bidragit till att målen inte nåtts

Vår uppföljning visar att flera faktorer ligger bakom att satsningen inte har nått målen. Bland de främsta hindren är att många myndigheter har haft svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Det har även krävt mycket resurser för myndigheterna att ta emot och handleda praktikanter. Flera myndigheter lyfter fram att brister i samarbetet med Arbetsförmedlingen har försvårat för dem att genomföra satsningen. Det handlar både om att myndigheternas kontakter med Arbetsförmedlingens handläggare inte alltid fungerar tillräckligt bra, och om brister i hur Arbetsförmedlingen matchar praktikanter med tillgängliga praktikplatser. Bristerna i matchningen speglas av att ungefär 1 000 praktikplatser har stått tomma under perioden 2016–2020.

Praktiken har sett olika ut

Praktiken har sett mycket olika ut för olika praktikanter, och har haft olika syften och innehåll. I vissa fall har praktikanterna fått arbetsträning, andra har övat på språk och lärt sig samhällsorientering medan vissa andra har gjort praktik för att kunna söka en anställning på myndigheten.

Myndigheterna ser olika på vilken typ av arbetsuppgifter en praktikant kan ha. Vissa myndigheter anser att uppgifterna inte får rymmas inom myndighetens ordinarie verksamhet, och att det arbetsrättsliga regelverket har begränsat deras möjligheter att erbjuda praktikplatser. Andra myndigheter anser att praktikanterna i enlighet med regelverket ska kunna utföra ordinarie uppgifter fast under handledning. Uppgifterna ska också vara anpassade efter praktikantens förutsättningar och inte medföra samma krav som på andra anställda. Det har gjort det lättare för dessa myndigheter att hitta praktikuppgifter.

Fyra av tio hade en anställning efter Praktik i staten

Vi har följt upp vad deltagarna gör 90 dagar efter avslutad praktik inom Praktik i staten. Uppföljningen visar att 43 procent av deltagarna då hade en anställning. De allra flesta av dessa hade en anställning med stöd. Det ser ungefär likadant ut när det gäller arbetspraktik för samma målgrupper i privat och övrig offentlig sektor.

Fler män än kvinnor hade arbete efter praktik i alla sektorer, men skillnaderna mellan könen var mindre för de som deltagit i Praktik i staten än inom andra sektorer. Bland de som gjorde praktik i privat och övrig offentlig sektor var det fler personer med funktionsnedsättning än nyanlända som hade anställning efter praktiken. Men för de som deltagit i Praktik i staten var det knappt någon skillnad mellan målgrupperna.

Slutsatser inför den fortsatta satsningen

Utifrån vår uppföljning har vi dragit några slutsatser som vi föreslår att de involverade aktörerna tar hänsyn till inför den fortsatta satsningen.

Slutsatser för myndigheterna att ta hänsyn till

Vår uppföljning visar att det finns ett antal framgångsfaktorer för myndigheternas arbete med Praktik i staten som kan fungera som stöd och inspiration för myndigheterna i det fortsatta arbetet med satsningen. Några framgångsfaktorer är generellt viktiga för att satsningar ska få genomslag i myndigheters verksamhet. Det handlar om att myndighetens ledning behöver signalera vilka värden som satsningen kan skapa, att myndigheter behöver avsätta resurser för satsningen och att stora myndigheter behöver upprätta en organisation för arbetet med satsningen.

Andra framgångsfaktorer handlar övergripande om att myndigheter, inom ramarna för det arbetsrättsliga regelverket, behöver ha en flexibel syn på processen för att erbjuda praktikplatser, och även på innehållet i praktiken.

Det förekommer att praktikanter förväntar sig att kunna bli anställda efter praktiken, vilket är en förväntan som myndigheterna inte alltid kan infria. Det är viktigt att myndigheterna är tydliga med vad som gäller för arbetspraktik och för de subventionerade anställningar som de ofta erbjuder efter praktiken. Myndigheterna behöver också vara tydliga med vad som krävs för att få en reguljär anställning i staten.

Slutsatser för Arbetsförmedlingen att ta hänsyn till

Arbetsförmedlingen bör se över om myndigheten behöver åtgärda de brister som myndigheter och praktikanter pekar på.

  • Myndigheter pekar på att Arbetsförmedlingens handläggare inte alltid har tillräcklig kunskap om hur det är tänkt att Arbetsförmedlingen ska hantera uppdraget om Praktik i staten.
  • Stora myndigheter, som har kontor på flera orter i landet och som erbjuder många praktikplatser, vill kunna använda en väg in i Arbetsförmedlingen för sina kontakter om Praktik i staten. Även små myndigheter vill ha en utsedd kontaktperson lokalt på Arbetsförmedlingen för Praktik i staten.
  • Praktiken syftar till att förbättra deltagarnas möjligheter till att få ett framtida arbete. Intervjuer med praktikanter visar att det inte alltid är tydligt i den arbetssökandes plan hur praktiken är tänkt att bidra till den arbetssökandes mål.

Slutsatser för Arbetsgivarverket att ta hänsyn till

Arbetsgivarverket har en viktig roll i att informera myndigheterna i arbetsgivarfrågor i förhållande till satsningen och genomförde därför flera informationsinsatser i början av satsningen. Vi föreslår att Arbetsgivarverket överväger att

  • erbjuda myndigheterna möjlighet att diskutera praktikupplägg och lämpliga arbetsuppgifter i deras verksamheter
  • genomföra nya insatser för att informera och ge råd till myndigheterna om vad de ska tänka på när de tar emot praktikanter.
  • uppdatera och sprida sitt informationsmaterial med goda exempel från myndigheter som har tagit emot praktikanter.

Slutsatser för regeringen att ta hänsyn till

Vi har inte haft i uppdrag att utvärdera regeringens styrning av Praktik i staten, men vi vill ändå ge några råd till regeringen utifrån vår uppföljning.

Regeringen har valt att ge alla myndigheter med arbetsgivaransvar i uppdrag att erbjuda praktikplatser. Alla myndigheter har inte tagit emot praktikanter eller ens ställt praktikplatser till förfogande. Det är några få stora myndigheter som har tagit emot en stor del av praktikanterna. Vi bedömer att de flesta myndigheter även framöver bara kommer att ta emot enstaka praktikanter.

Vi bedömer att regeringen har två möjligheter för den fortsatta satsningen. Om det huvudsakliga målet är att öka antalet praktikplatser så kan regeringen välja att föra en dialog om satsningen med ett antal av de stora myndigheterna. Men regeringen kan göra annorlunda om det viktigaste är att myndigheterna i stort ska vara ett föredöme som arbetsgivare, både när det gäller att hjälpa dessa målgrupper på arbetsmarknaden och ta tillvara kompetensen hos dessa. Då bör regeringen även i fortsättningen styra mot att så många myndigheter som möjligt tar emot praktikanter.