Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020

Statlig styrning av kommuner och regioner 2020

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2020. Kartläggningen omfattar styrning från riksdagen, regeringen och från statliga myndigheter. Syftet med kartläggningen är att ge regeringen ett samlat underlag av hur omfattande den statliga styrningen är och hur den har utvecklats. Vi redogör för detta utifrån ett antal styrmedel som påverkar kommunsektorn. Kommunsektorn är den gemensamma beteckningen på kommuner och regioner.

Fler styrsignaler 2020 än tidigare år

Coronapandemin har slagit hårt mot hela samhället. Inte minst har pandemin krävt åtgärder inom kommunala kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. Det syns i statens styrning av kommunsektorn. Vi har identifierat över 100 åtgärder som staten vidtagit gentemot kommuner och regioner med anledning av pandemin. Regeringen har bland annat tillfört kommuner och regioner mer resurser och gett uppdrag till myndigheter att på olika sätt stötta och samordna arbetet i kommunsektorn.

Staten har under 2020 styrt kommunsektorn med ungefär samma metoder som tidigare. Men vår analys av antalet styrsignaler visar också att coronapandemin harbidragit till att staten styrt kommunsektorn mer än tidigare år.

Pandemin har alltså inte inneburit att staten har slutat styra kommuner och regioner i andra avseenden. Även efter att pandemin bröt ut i mars 2020 har kommunsektorn fått ta emot flera nya styrsignaler som inte är kopplade till utbrottet av covid-19. Av de nya styrsignalerna under 2020 är ungefär två tredjedelar intekopplade till pandemin. Det betyder att denna styrning under 2020 är ungefär lika omfattande som styrningen av kommuner och regioner under 2018 och 2019, sett till antalet styrsignaler.

I övrigt följer utvecklingen tidigare års styrmönster

Bortsett från åtgärderna till följd av pandemin följer utvecklingen under 2020 till stor del tidigare års styrmönster. Precis som tidigare år har staten använt sig av samtliga styrmedel som ingår i vår kartläggning. Bland annat har totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar börjat att gälla under 2020 som på ett väsentligt sätt påverkar kommunerna eller regionerna. I likhet med tidigare år handlar flera av regleringarna om ökade krav eller skyldigheter för kommunsektorn.

Vår kartläggning visar också att det fortfarande fanns många riktade statsbidrag till kommunsektorn. Totalt sett fanns 183 riktade statsbidrag 2020. Flest riktade statsbidrag ser vi inom områdena vård och omsorg samt utbildning. Statsbidragen är en viktig inkomstkälla för kommunsektorn och under 2020 har staten betalat ut mer medel än tidigare år. Ökningen beror framför allt på att staten tillfört kommunsektorn mer resurser till följd av pandemin.

Regeringen styr ofta genom statliga myndigheter

Regeringen styr kommunsektorn indirekt genom regeringsuppdrag till myndigheter. Det är ett viktigt verktyg för att regeringen ska kunna nå ut till kommunsektorn. Under 2020 har regeringen beslutat om nästan 180 uppdrag som påverkar kommuner och regioner.Det är en tydlig ökning jämfört med året innan. De flesta uppdragen handlar om att sprida kunskap i frågor som rör kommunsektorn eller om att kartlägga eller analysera någon del av en kommunalverksamhet – verksamhet som bedrivs av en kommun eller en region.

Regeringen bestämmer ramarna för myndigheternas styrning, men myndigheterna är ofta relativt fria att själva bestämma hur de ska styra inom de givna ramarna. Enligt Statskontorets enkätundersökning styr totalt 40 statliga myndigheter kommuner och regioner. Alla kommunala verksamhetsområden styrs av flera olika myndigheter. Merparten av myndigheterna har också flera uppgifter gentemot kommunsektorn och kombinerar tvingande styrning genom föreskrifter eller tillsyn med mjukare styrmedel som exempelvis stöd och vägledningar. Det innebär att kommunsektorns verksamheter måste förhålla sig till olika typer av styrsignaler från flera olika håll.

Staten styr framför allt inom vården och omsorgen

Under 2020 har staten styrt kommuner och regioner inom nästan alla politikområden. Samtidigt kan vi konstatera att liksom tidigare år riktas styrningen framför allt mot vård- och omsorgsområdet. Antalet nya styrsignaler riktade mot kommunsektorn är flest inom detta område. Det gäller samtliga styrmedel som ingår i vår kartläggning.