Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Resurserna i skolan

2013:10

Statskontoret har på uppdrag av Utredningen om skolans kommunalisering studerat hur nivån på resurserna till grundskolan och gymnasieskolan har varierat över tid och mellan kommuner. Inom ramen för uppdraget har Statskontoret också studerat relationen mellan resurser och studieresultat i grundskolan.

En slutsats av våra analyser av resurserna i skolan är att förändringarna i kommunernas resursfördelning till skolan har varit begränsade under perioden 1990- till 2011. Utifrån vår kunskapsöversikt kan vi konstatera att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats i betydande utsträckning sedan mitten av 1990-talet; skillnaderna i resultat mellan skolor och kommuner har ökat. Tidigare forskning ger stöd för att det finns ett positivt samband mellan ökade resursinsatser och bättre resultat i grundskolan, särskilt för yngre elever och för elever med sämre studieförutsättningar. Idag är det kompensatoriska inslaget i kommunernas resursfördelning litet, om än ökande. Statskontoret konstaterar därför att det kompensatoriska inslaget i kommunernas resursfördelning bör förstärkas.