Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Allmänhetens uppfattning om kvalitet i statlig verksamhet

I det här kapitlet redovisar vi allmänhetens uppfattning om femton myndigheter. Kapitlet bygger på den undersökning som Statskontoret gör i samverkan med SOM-institutet varje år. Några stora myndigheter har ingått i undersökningen varje år, medan andra varierar mellan åren för att spegla bredden i och belysa olika aspekter av förvaltningen.

SOM-institutet mäter allmänhetens uppfattning varje år

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har i samverkan med Statskontoret de senaste nio åren undersökt hur allmänheten uppfattar verksamheten inom den offentliga förvaltningen. I 2019 års mätning ingick femton myndigheter.

Följande myndigheter har varit med i undersökningen varje år sedan 2015:

  • Skatteverket
  • Polismyndigheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket

SOM-undersökningen skickas ut till ett urval av den svenska befolk-ningen. År 2019 ingick 21 000 personer i det totala urvalet. Av dessa var det 10 068 som svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 49 procent. Detta är en så kallad nettosvarsfrekvens, alltså svarsfrekvensen efter att det naturliga bortfallet har definierats bort. Det naturliga bortfallet består av personer som inte har möjlighet att svara på enkäten, till exempel på grund av att de är bortresta. 

Övervägande positiva omdömen om myndigheterna 2019

Allmänhetens uppfattning om de femton myndigheter som ingick i undersökningen 2019 skiljer sig tydligt åt. Elva av de femton myndigheter som mättes 2019 fick positiv förtroendebalans. Det innebär att det var en större andel av allmänheten som var tycker att myndigheten utför sitt arbete mycket eller ganska bra, än andelen som tycker att de utför sitt arbete mycket eller ganska dåligt. Fyra myndigheter fick en negativ förtroendebalans.

Visa diagraminformation

Allmänheten är mest nöjd med Skatteverket

Allmänheten har i våra mätningar de senaste åren varit mest nöjd med hur Skatteverket sköter sin uppgift. Skatteverket får i år högre betyg än förra året, och är nu tillbaka på samma nivå som för två år sedan. Omkring sex av tio tycker att Skatteverket sköter sin uppgift ganska eller mycket bra.

I årets mätning ger allmänheten också ett särskilt gott betyg till Polisen, Konsumentverket och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Konsument­verket mättes senast 2014 och fick då samma betyg som 2019. CSN har tidigare mätts 2010 och 2015 och myndigheten får i år ett högre betyg av allmänheten än vid tidigare mättillfällen. Andra myndigheter som får ett gott betyg är Pensionsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Trafikverket.

Missnöje med några viktiga myndigheter

De myndigheter i mätningen som allmänheten är minst nöjda med är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De får negativ förtroendebalans. Sedan förra året har allmänhetens förtroende för samtliga tre myndigheter sjunkit ytterligare något i mätningen.

Skolverket är den fjärde myndigheten som får negativ förtroendebalans i mätningen. Allmänhetens förtroende för Skolverket har mätts 2012 och 2017. I 2019 års mätning får Skolverket lägre betyg än tidigare år.

Trenderna för Polisen och Försäkringskassan håller i sig

Allmänhetens betyg på hur Polismyndigheten sköter sin uppgift ökar för tredje året i rad. I 2016 års mätning vände siffrorna för myndigheten neråt, men Polisen har tidigare fått goda betyg av allmänheten. Förtroendet för Försäkringskassan sjunker för femte året i rad och för Migrationsverket ligger förtroendet på nästintill samma nivå som mätningarna de senaste tre åren.

Visa diagraminformation

De flesta myndigheter har fått positiva betyg de senaste åren

Allmänheten har över åren gett positiva betyg till de flesta myndigheter (se tabell nedan). Bara 6 av de 27 myndigheter som någon gång har ingått i undersökningen har vid minst ett tillfälle fått en negativ förtroendebalans. Förutom de fyra som ingick i 2019 års mätning har också Inspektionen för vård och omsorg och Energimarknadsinspektionen tidigare fått negativ förtroendebalans.

De övervägande positiva betygen från allmänheten är ett tecken på att de har förtroende för den statliga förvaltningen. Men för den sakens skull bör vi inte bortse från att allmänheten har en negativ uppfattning om några av de större statliga myndigheterna.

Visa diagraminformation