Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Inledning

Statskontoret har i uppdrag att följa och beskriva den offentliga sektorns utveckling. I Statsförvaltningen i korthet redovisar vi information om den statliga förvaltningens struktur och organisation.

Vi redovisar bland annat uppgifter om antalet myndigheter, deras ledningsformer och särskilda organ. Rapporten innehåller även uppgifter om personalen i staten och om hur många som arbetar i den statliga förvaltningen. Vi beskriver även allmänhetens uppfattning om vissa av de statliga myndigheterna.

Underlag och genomförande

I den här rapporten beskriver vi den statliga myndighetsstrukturen, samt vissa andra uppgifter om den statliga förvaltningen. Vi baserar uppgifterna på statistik från andra aktörer och på egna kartläggningar. I rapporten redogör vi för förändringar som har skett under året, men även för trender under längre tid.

Vi använder data från olika källor

Rapporten bygger på våra egna kartläggningar och på statistik från andra myndigheter. Vi använder oss av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsgivarverket. Vi använder också uppgifter från den årliga undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför i samverkan med Statskontoret. Vi har även kartlagt vissa delar av innehållet i myndigheternas instruktioner.

Redovisningen av antalet statliga myndigheter under regeringen baseras på uppgifter som Statskontoret har sammanställt från olika källor. I vår redovisning ingår de myndigheter som har fått en specifik förordning med instruktion från regeringen, samt myndigheter som styrs av en särskild lag. Ett ytterligare kriterium är att myndighetens uppdrag inte är tidsbegränsat.

Vi har fått uppgifter om myndigheternas årsarbetskrafter från SCB. Dessa uppgifter kompletterar vi med uppgifter från en egen undersökning som vi genomförde under 2020, eftersom det saknas officiella uppgifter om årsarbetskrafter för ungefär femtio myndigheter. Det gäller framför allt mycket små myndigheter. I många fall är de nämnder där de totala arbetsinsatserna är mindre än en heltidstjänst per år. De som arbetar vid de flesta av dessa myndigheter är anställda vid en så kallad värdmyndighet. Till exempel är Patent- och registreringsverket (PRV) värdmyndighet för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar. Vi har då hämtat information om antalet årsarbetskrafter antingen direkt från dessa myndigheter eller från deras värdmyndighet.

Vi har använt två olika källor för att beskriva arbetskraften i den statliga sektorn. I första hand har vi använt statistik från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS finns statistik till och med 2019. Vi har också använt oss av uppgifter om antalet anställda i staten från Arbetsgivarverket. Uppgifterna från Arbetsgivarverket gäller för september respektive år, om vi inte uppger någonting annat. Endast anställda som har månadslön ingår i denna statistik.

Statskontoret undersöker årligen hur allmänheten bedömer kvaliteten i den statliga verksamheten. Det gör vi i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Vi baserar kapitel 6 i rapporten på resultaten från den senaste undersökningen.

Rapportens disposition

I kapitel 2 redovisar vi uppgifter om antalet myndigheter under regeringen och utvecklingen under senare år. Vi beskriver också myndigheterna utifrån verksamhetsområde och departement. Därtill redovisar vi vissa uppgifter om var i landet den statliga förvaltningen finns.

I kapitel 3 redovisar vi uppgifter om myndigheternas storlek mätt i antal årsarbetskrafter.

I kapitel 4 redogör vi för myndigheternas ledningsformer och för särskilda organ inom myndigheterna.

I kapitel 5 redovisar vi uppgifter om de som är anställda i staten.

I kapitel 6 beskriver vi allmänhetens uppfattning om kvaliteten i vissa av de statliga myndigheterna.