Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

Den 16 maj samlades 350 representanter från stora delar av statsförvaltningen på förvaltningspolitisk dag. Temat för dagen var myndighetsstyrning i praktiken där talarna delar med sig av erfarenheter för att uppnå en god styrning.

Ardalan Shekarabi

Staten är unik

Civilminister Ardalan Shekarabi inleder dagen med att prata om flera förvaltningspolitiska områden – digitalisering, tillit, samverkan och statlig närvaro i landet.

En av de viktigaste frågorna framöver är hur vi upprätthåller medborgarnas förtroende för staten. Staten och statliga jobb behöver finnas representerade i hela landet. Dels för att medborgarna har behov av närhet och service men även för att ta tillvara på den kompetens som finns utanför Stockholmsområdet.

Medborgarnas förtroende och tillit till staten bygger också på oss som arbetar i statsförvaltningen. Betydelsen av rollen som statstjänsteman behöver återupprättas – vad som är unikt med staten.

Olika ledningsformer

Valet av ledningsform är en del av myndighetsstyrningen, men ledningsformen kan också komma att påverka hur regeringen utformar styrningen i andra avseenden.

Christina Gellerbrant Hagberg

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogden, berättar om sina erfarenheter av hur man kan använda ett insynsråd i sitt arbete. Insynsrådet, som är ett rådgivande organ till myndighetschefen, kan bidra med nya perspektiv och till exempel användas vid verksamhetsutveckling.

Ett annat perspektiv på myndighetsstyrning kom från Regeringskansliet och Torkel Nyman, departementsråd på Socialdepartementet. Värna, våga och utveckla styrningen var ledorden. Vi behöver värna om myndigheternas ställning som fristående förvaltningsmyndigheter och tydliggöra rollerna. Regeringskansliet behöver vara konstruktiva i sin dialog med myndigheter och vara ett stöd när det är möjligt.

Erfarenheter från myndighetsdialoger

Myndighetsdialogen är central i kommunikationen mellan regeringen och myndigheterna. Maria Jansén, överintendent, Statens historiska museer, delar med sig av sina erfarenheter och efterlyser transparens och tydlighet i dialogen. Barbro Holmberg, tidigare statssekreterare, generaldirektör och landshövding, nu styrelseordförande i Statens servicecenter, pratar om den informella dialogen som inte är reglerad. Tillit och förtroende är grunden för den informella dialogen. Det formella förtydligas ofta i den informella dialogen.

Panelen

Dagen avslutas med ett panelsamtal om myndighetsledningens viktiga uppdrag att föra regeringens styrning vidare in i myndigheten. Hur fungerar det i praktiken? Panelen bestod av Per Bill, landshövding, Länsstyrelsen Gävleborg, Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ingrid Petersson, generaldirektör, Forskningsrådet Formas och Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket.

Moderator för dagen var Fredrik Rosengren, överdirektör på Skatteverket.