Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Deltagare på Förvaltningspolitisk dag 2021

Anders Söderholm är generaldirektör vid Universitetskanslersämbetet sedan 2017. Universitetskanslersämbetet flyttade i oktober 2020 till mindre lokaler. Utifrån lärdomarna från pandemin lät myndigheten de anställda inför flytten fatta beslut om de i framtiden vill ha en fast arbetsplats i hemmet eller en fast plats på kontoret.

Susanne Ås Sivborg är generaldirektör vid Lantmäteriet sedan 2018. Lantmäteriet har bedrivit ett omfattande digitaliseringsarbete under senare år, bland annat till följd av flera regeringsuppdrag inom området. Under pandemin har myndigheten märkt att efterfrågan från allmänheten på digitala tjänster har ökat.

Joakim Stymne är generaldirektör vid Statistiska centralbyrån (SCB) sedan 2017. SCB har under det gångna året valt att minska huvudkontoret till följd av erfarenheterna från pandemin. I september 2023 kommer myndigheten att flytta in i de nya lokalerna som är mindre än hälften av vad huvudkontorets nuvarande lokaler är.

Carl Heath utbildningsdirektör vid Research institutes of Sweden (RISE) sedan 2018. Carl arbetar med frågor om IT, lärande och interaktionsdesign. Han har bland annat tidigare varit särskild utredare med uppdrag att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Helena Lindberg är riksrevisor sedan 2017. Dessförinnan var Helena generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riksrevisionen har gjort flera granskningar av statlig samordning av och statligt stöd till kommunala och regionala verksamheter. Från sin tid som generaldirektör för MSB har Helena även erfarenhet av att samordna aktörer från olika förvaltningsnivåer i kris.

Johan von Knorring är regiondirektör i Region Uppsala sedan 2020. Dessförinnan var han länsråd vid Länsstyrelsen i Uppsala. Region Uppsala var under hösten 2020 den första regionen att tillämpa lokala restriktioner till följd av pandemin. Från sin tid som länsråd har Johan även erfarenhet av krisberedskapsarbete i staten.   

Annika Wallenskog är chefsekonom vid Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan 2016. SKR har haft en framträdande roll under pandemin och utgjort en central länk i samordningen mellan staten och regioner och kommuner.

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv. Han har bland annat undersökt den kommunala självstyrelsens villkor, lokal demokrati och kommunsystem i olika stater. Anders är också ledamot i Statskontorets vetenskapliga råd.

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Lena Micko är civilminister med ansvar för bland annat kommun- och regionfrågor salmt frågor om den statliga förvaltningen.